Energie-gebaseerde behandeling

De op energie gebaseerde therapieën, zoals gedefinieerd door het Antikankerfonds, maken gebruik van energie gegenereerd door elektrische apparaten die kankercellen elimineren of de kwaadaardige groei van cellen afremmen. Ze omvatten alle niet-conventionele behandelingen van kanker die gebaseerd zijn op de fysieke wisselwerking tussen kankercellen en de energie die wordt overgedragen op het lichaam. De energiebronnen maken gebruik van ultrasone golven, elektriciteit, magnetisme of van elektromagnetische (EM) straling zoals radiogolven, laserstralen of straling afkomstig van andere delen van het EM-spectrum. Ze maken gebruik van specifieke golflengten, frequenties en veldsterkten om patiënten met kanker te behandelen. We hebben deze therapieën ingedeeld in verschillende categorieën. De thermale therapieën zijn onderverdeeld in Hyperthermie en Thermische ablatie op basis van de temperatuur die wordt gebruikt. De Fotodynamische therapie en Electrochemotherapy zijn nieuwe toepassingen in de behandeling van kanker. Voorbeelden van therapieën gebaseerd op elektriciteit zijn de Pulserend elektrisch veld therapie en de Elektrochemische therapie. Verschillende andere vormen van elektrische stromen met betrekking tot frequenties, pulsvorm en amplitudes zijn in gebruik. De Elektromagnetische therapieën bestaan uit verschillende technieken die gebruik maken van zwakke elektromagnetische veldsterkten. De meerderheid van deze therapieën bevindt zich echter nog in het klinisch onderzoek of zelfs in het preklinische of experimentele stadium. We weten dus nog bijzonder weinig over hun werkingsmechanismen. Therapieën die in de reguliere klinische praktijk worden toegepast als gevolg van positieve klinische studies, zijn beschikbaar in een beperkt aantal centra wereldwijd. Sommige van deze therapieën kunnen als monotherapie worden beschouwd of in combinatie met andere therapeutische modaliteiten worden toegepast om de werkzaamheid van een kankerbehandeling te verbeteren.

We zouden graag iedereen willen uitnodigen om nuttige informatie of eventuele opmerkingen hieromtrent met ons te delen via info@antikankerfonds [dot] org.

You can find information about a therapy by entering a name or keyword in the search box and/or refine your search by selecting one of the categories below.
Therapies with the icon Book icon are more extended.

Elektrochemische therapie

Elektrotherapie induceert een elektrische stroom in tumoren met als doel de cellen te doden. De kankercellen worden vernietigd door relatief hoge gelijkstromen die als gevolg van elektrolyse optreden tussen de elektroden waartussen ook de tumor zich bevindt.

Pulserende Elektrische Velden

Pulsed electric field (PEF) therapy is a procedure using intense but short electric pulses that provoke either permanent permeabilization of cancer cells or destabilize the cell membranes and intracellular components to which the cells are unable to repair resulting in their death.

Elektrochemotherapie

Elektrochemotherapie (ECT) is een behandeling waarbij de membranen van tumorcellen met behulp van elektrische pulsen beter doorlaatbaar worden gemaakt voor medicijnen.

Fotodynamische therapie

De fotodynamische therapie (FDT) is een medische behandeling die gebruik maakt van een lichtgevoelige molecule en een specifieke golflengte voor licht (gewoonlijk infrarood licht) die de lichtgevoelige molecule activeert.

Hyperthermie

Hyperthermie is een vorm van kankerbehandeling waarbij tumorweefsel wordt verhit tot een temperatuur van 41-43°C met als doel kankercellen gevoeliger te maken voor de effecten van bestraling of van bepaalde geneesmiddelen.

Thermale ablatie

Thermale ablatie vernietigt kankerweefsel door het gedurende een korte periode bloot te stellen aan temperaturen die dodelijk zijn voor de cellen. Dit gebeurt op een minimaal invasieve manier zonder het omliggende, gezonde weefsel te beschadigen. Courant gebruikte thermale ablatietechnieken zijn radiofrequentie-, microgolf-, ultrageluids- en laserablatie.

Elektromagnetische therapie

Elektromagnetische therapieën maken gebruik van zwakke elektromagnetische (EM) velden. Vaak verwijst de term naar het geheel van elektrische, magnetische en elektromagnetische effecten op cellen.