MODULUNG: een gerandomiseerde, multicenter, prospectieve, fase 2 studie van een biomodulerende behandeling met 3 oraal toegediende geneesmiddelen aan patiënten met niet-kleincellige longkanker, na een onsuccesvolle behandeling met platina.

Info

Plaats: University Regensburg (Freistaat Bayern), Germany
Samenwerking: Prof. Dr. A. Reichle, Prof. Dr. C. Schulz

 

Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd en de voornaamste doodsoorzaak bij kanker. Niet-kleincellige longkanker (NSCLC) is het belangrijkste type longkanker en maakt ongeveer 85% van alle diagnoses van longkanker uit. Algemeen genomen overleeft ongeveer 15% van de patiënten gedurende ten minste 5 jaar na de diagnose van NSCLC.

Wanneer de longtumor klein is of beperkt is tot slechts een long, ondergaat de patiënt een operatie of radiotherapie. Helaas zijn NSCLC’s op het moment van de diagnose vaak te groot, uitgezaaid naar andere delen van de borstkas of naar afgelegen organen. In deze gevallen bestaat de standaardbehandeling uit chemotherapie op basis van platina. Indien deze eerste chemotherapie niet succesvol is, is het recent goedgekeurde Nivolumab de volgende optie. Bij ongeveer 2 van de 10 patiënten zal de tumor dankzij Nivolumab krimpen en bij 2 tot 3 andere patiënten zal de ziekte gestabiliseerd worden.

Wetenschappelijke gegevens suggereren dat het belangrijk is om verschillende aspecten van de tumor aan te pakken om een effect op lange termijn te bereiken. Het voorkomen van de vorming van bloedvaten die de tumor nodig heeft om te groeien, het moduleren van de ontstekings- en immuunomgeving van de tumor en het wijzigen van het gedrag van de tumorcellen zelf, kan zelfs effectiever zijn en niet alleen leiden tot een grotere overlevingskans maar ook tot een verbetering van de levenskwaliteit van patiënten met een gevorderde vorm van kanker.

Daarom zal deze gerandomiseerde studie, waarbij patiënten willekeurig worden ingedeeld bij de experimentele behandelingsgroep en de controlegroep, de standaardbehandeling met Nivolumab vergelijken met de experimentele behandeling met een combinatie van 3 geneesmiddelen die vandaag op de markt zijn voor andere indicaties dan longkanker.

De experimentele behandeling bestaat uit een combinatie van Claritromycine, Pioglitazon en Treosulfan. Voor deze drie geneesmiddelen bestaat er al wetenschappelijk bewijs dat ze de groei en overleving van de tumor kunnen voorkomen.

De studie is goedgekeurd door de ethische commissie en de bevoegde instanties in Duitsland. Ze wordt uitgevoerd in 9 ziekenhuizen in Duitsland en er zullen in totaal 86 patiënten bij betrokken worden. 21 patiënten zijn aangemeld voor de studie (februari 2017).

Meer details over de studie (NCT02852083) zijn te vinden op www.clinicaltrials.gov.

Professional info

Location: University Regensburg (Freistaat Bayern), Germany
Collaboration: Prof. Dr. A. Reichle, Prof. Dr. C. Schulz

 

Lung cancer is the most common cancer type worldwide and the most common cause of death from cancer. Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the main type of lung cancers, accounting for approximately 85% of all lung cancer cases. In general, approximately 15% of patients survives for at least 5 years after being diagnosed with NSCLC.

When the lung tumor is small or confined to only one lung it can be cured by surgery or radiotherapy. Unfortunately, NSCLCs are often “locally advanced” when they are large or have spread to other parts in the chest, or “metastatic” when they have spread to distant organs. Standard treatment for locally advanced and metastatic NSCLC consists of platinum-based chemotherapy. If this first chemotherapy treatment fails, the next option is the recently approved Nivolumab (an anti-PD-1 monoclonal antibody). The objective response rate with nivolumab is about 20% with 25-30% of patients also experiencing disease stabilization. One year survival is between 42% and 51% depending on the subtype of NSCLC.

Whilst Nivolumab has given better results than docetaxel (former standard second line), it acts on one specific component of the tumor microenvironment. Scientific data suggest that it might be efficient to act on several aspects of the tumor to achieve a long-term benefit. Combining anti-angiogenesis, anti-inflammation, immune modulation and transcriptional modulation of tumor cells may actually be even more effective, both possibly providing a survival benefit and improving the quality of life in patients with advanced cancers.

Therefore, this randomized study, where patients are randomly divided over the treatment group and control group, will compare the standard treatment with Nivolumab to the experimental treatment with a combination of 3 oral drugs that are currently on the market for other indications than lung cancer. These drugs could potentially be useful in the treatment of NSCLC because they have shown an effect on both the tumor environment and the tumor cells.

The experimental treatment consists of a combination of clarithromycin, pioglitazone and treosulfan:

  • Clarithromycin is an antibiotic which has an effect on inflammation. In a small trial done in Japan, patients who received clarithromycin for NSCLC had their survival prolonged compared to the control group of patients receiving standard treatment. In addition, there is evidence that clarithromycin controls tumor-associated inflammation and improves cachexia, or condition in which the patient loses weight and muscle tissue and is weak and tired.
  • Pioglitazone, currently on the market to treat diabetes, has an effect on the growth of cells as well as cell death.
  • Treosulfan is a chemotherapeutic drug which will be used at a “metronomic dose”, i.e. at a lower but more frequent dose than the usual schedule.

The trial has been approved by the Ethics Committee and the Competent Authorities of Germany. This trial is set up in 9 hospitals in Germany and will include 86 patients in total to compare the efficacy of the experimental treatment to the efficacy of nivolumab. Additionally, the side effects (safety) and quality of life are verified. 21 patients have been enrolled (February 2017).

More details about this study (NCT02852083) at www.clinicaltrials.gov.