Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door het Antikankerfonds. De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing.

Als de gebruiker deze website bezoekt, kunnen zijn persoonsgegevens worden opgevraagd door het Antikankerfonds rechtstreeks (waarbij de gebruiker wordt gevraagd de gegevens te verstrekken) of onrechtstreeks. Het Antikankerfonds zal deze persoonsgegevens evenwel uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacy Statement en waakt erover dat deze persoonsgegevens worden beschermd. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden inzake de gegevensverwerking van deze website, het gebruik van cookies en legt uit hoe iemand zijn rechten kan uitoefenen ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Door zich toegang te verschaffen tot de website www.antikankerfonds.org verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan het Antikankerfonds de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Bepalingen inzake gegevensverwerking

Het Antikankerfonds verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van de website. In eerste instantie gebruikt het deze gegevens om de gebruikers van de website de informatie te bezorgen waar deze om vragen.

Vertrouwelijke gegevens

Het Antikankerfonds verzamelt via deze website geen persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst blijkt, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging. Als het Antikankerfonds toch dergelijke gegevens wenst te verzamelen, zal de gebruiker voorafgaand uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd. Indien de gebruiker evenwel ongevraagd vertrouwelijke persoonsgegevens aan het Antikankerfonds verstrekt, stemt deze erin toe dat het Antikankerfonds die gegevens verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wet met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Cookies

Het Antikankerfonds kan gegevens verzamelen en verwerken over het gebruik van deze website, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de geraadpleegde pagina's, de vorige en volgende websites die de gebruiker bezocht en bezoekt en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld aan de hand van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt bewaard door uw webpage-server. De gebruiker kan kiezen om al dan niet cookies te aanvaarden door de instellingen van zijn browser te veranderen. Een cookie zorgt ervoor dat de gebruiker deze website sneller en makkelijker kan gebruiken.

Websites van derden

Let erop dat dit Privacy Statement niet geldt voor websites van derden die een hyperlink hebben van of naar deze website.

De rechten van de gebruiker inzake persoonsgegevens

Het Antikankerfonds verbindt zich ertoe de gegevens van de gebruiker niet te gebruiken voor promotionele doeleinden. Conform de toepasselijke wet beschikt de gebruiker over een recht op toegang en op verbetering van zijn gegevens die deze heeft doorgegeven. Indien de gebruiker van deze website gebruik wenst te maken van zijn recht op inzage en/of verbetering, dan wel zijn recht op verzet wil uitoefenen, kan deze ons een brief schrijven die hij opstuurt naar het Antikankerfonds, Private Stichting, Boechoutlaan 221, 1853 Strombeek-Bever, België samen met een kopie van de voor- en achterzijde van zijn identiteitskaart.

Contact opnemen met het Antikankerfonds

Als de gebruiker vragen heeft over dit Privacy Statement of onze gegevensverwerking, neem dan met ons contact op: het Antikankerfonds, Private Stichting, Boechoutlaan 221, 1853 Strombeek-Bever, België.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website wordt beheerst door het Belgisch recht.